ABAST: Consultare publică

ABA Someș-Tisa consultă publicul cu privire la problemele importante de gospodărire a apelor

Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Someş-Tisa supune consultării publice documentul „Probleme importante de gospodărire a apelor în spaţiul hidrografic Someş-Tisa”. Acesta a fost publicat la finele anului 2019 pe website-ul instituţiei noastre, în secţiunea consultarea publicului și poate fi consultat accesând link-ul de mai jos:

http://www.rowater.ro/dasomes/Documente/Actualizari%202019/Probleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor_2019%20ABAST.pdf

Documentul identifică probleme semnificative privind poluarea apelor cu substanţe organice, nutrienţi, substanţe periculoase, precum şi impactul alterărilor hidromorfologice asupra calităţii apelor.

Acesta constituie o etapă în realizarea celui de-al treilea Plan de Management Bazinal. Prin contribuţia factorilor interesați și a publicului dorim să realizăm identificarea corectă a problemelor din domeniul gospodăririi apelor si implicit a măsurilor care necesită a fi întreprinse pentru îmbunătăţirea stării mediului acvatic din arealul hidrografic Someş-Tisa. Procesul de consultare a publicului va dura până la data de 22 iunie 2020.

Pentru a transmite sugestiile, propunerile și comentariile dumneavoastră vă punem la dispoziție un chestionar on-line pe site-ul ABA Someș-Tisa, în secțiunea consultarea publicului. Completarea acestuia va permite transmiterea mai eficientă a comentariilor și va facilita procesul de colectare și centralizare a răspunsurilor. Totuși, dacă doriți să răspundeți prin altă modalitate, în aceeași secțiune pe site-ul instituției se poate descărca un chestionar, pe care îl puteți completa si transmite prin posta, fax, sau la adresa de e-mail: idue@dast.rowater.ro.

Planul de Management este un instrument de planificare care identifică acţiunile care trebuie întreprinse în bazinul hidrografic pentru îndeplinirea obiectivelor Directivei Cadru Apa (DCA).

În acord cu cerinţele DCA, cel de-al treilea Plan de Management al spaţiului hidrografic Someş-Tisa se va finaliza în decembrie 2021. Acesta va stabili obiectivele ţintă pentru următorii 6 ani şi va propune măsuri pentru atingerea acestora.

Consultarea publicului cu privire la Planul de Management reprezintă o oportunitate pentru oameni şi organizaţii de a colabora, în scopul îmbunătăţirii calităţii mediului acvatic, sub toate aspectele lui.

Directiva Cadru Apa (2000/60/CE) este unul din pilonii de bază ai legislaţiei europene în domeniul calității apelor. Aceasta stabileşte un program și un calendar, în funcţie de care statele membre au obligaţia să elaboreze Planuri de Management ale bazinelor hidrografice, actualizate la fiecare 6 ani (din anul 2009, când s-a elaborat primul Plan de Management).

PLANUL DE MANAGEMENT AL BAZINULUI HIDROGRAFIC reprezintă instrumentul pentru implementarea Directivei Cadru Apă care are drept scop gospodărirea echilibrată a resurselor de apă precum şi protecţia ecosistemelor acvatice, având ca obiective principale atingerea unei „stări bune” a apelor de suprafaţă şi subterane, precum şi prevenirea deteriorării stării corpurilor de apă.

Compartimentul de presă al Administraţiei Bazinale de Apă Someş-Tisa