AJFP: Bonificații pt. contribuabili

Bonificații la plata impozitelor și contribuțiilor sociale obligatorii datorate de contribuabili

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita Nasaud informează contribuabilii:

I. Prin derogare de la prevederile  Legii nr.227/2015 privind Codului fiscal, cu modificãrile ṣi completãrile ulterioare , în cazul impozitului pe venit, contribuției de asigurãri sociale și al contribuției de asigurãri sociale de sãnãtate, datorate pentru veniturile realizate în anul 2019, pentru care existã obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, dacã declarația unicã privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice se depune pânã la 30 iunie 2020, inclusiv, se acordã urmãtoarele bonificații:

a) pentru plata impozitului pe venit, a contribuției de asigurãri sociale și a contribuției de asigurãri sociale de sãnãtate, reprezentând obligații fiscale anuale pentru anul 2019, se acordã o bonificație de 5% din aceste sume , dacã toate aceste obligații fiscale de platã se sting prin platã sau compensare, integral pânã la data de 30 iunie 2020 inclusiv;

b) pentru depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fiziceprin mijloace electronice de transmitere la distanțã, pânã la data de 30 iunie 2020, se acordã o bonificație de 5% din impozitul pe venit, contribuția de asigurãri sociale și contribuția de asigurãri sociale de sãnãtate.

De reținut : Bonificația prevãzutã la lit. b) pentru depunerea  prin mijloace electronice de transmitere la distanþã a declarației unice  se acordã numai dacã este îndeplinitã condiția de acordare a bonificaþiei prevãzutã la lit.a) , caz în care se aplicã ambele bonificații.

Bonificația se determinã de contribuabil și se evidențiazã în mod distinct în declarația unicã privind impozitul pe venit și contribuþiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificãrii ulterioare. Obligațiile fiscale de platã se determinã prin diminuarea obligațiilor fiscale datorate cu valoarea bonificației.

Bonificațiile se acordã ṣi în cazul persoanelor fizice care obƫin venituri anuale pentru care existã obligația  completãrii ṣi depunerii numai a Cap.II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate – din declarația unicã,  astfel cum este reglementat la  art. 120 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificãrile ṣi completãrile ulterioare sau în cazul   persoanelor fizice care au optat în anul 2019 pentru plata contribuției de asigurãri sociale sau a contribuției de asigurãri sociale de sãnãtate potrivit prevederilor Codului fiscal

În aceste cazuri, contribuabilii  pot beneficia de bonificații  cu respectarea condiƫiilor prevãzute pentru acordarea acestora, prin completarea și depunerea Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – capitolul I. Date privind veniturile realizate , pânã la data de 30 iunie 2020 inclusiv.

Contribuabilii care au depus Declarația unicã privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – capitolul I. Date privind veniturile realizate, pentru veniturile realizate în anul 2019, indiferent de modalitatea de depunere, fãrã acordarea bonificațiilor prevãzute mai sus , pot beneficia de acestea, prin depunerea unei declarații rectificative pânã la data de 30 iunie 2020 inclusiv,noul termen de depunere a declarației unice stabilit, cu respectarea condițiilor prevãzute mai sus.

II. Beneficiazã de o bonificație de 10% calculatã asupra impozitului datorat, contribuabilii plãtitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare și platã prevãzut la art. 41 din Codul fiscal,  precum și contribuabilii plãtitori de  impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care plãtesc impozitul datorat la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, și 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III.”

III.Reamitim contribuabililor cã , în termen de 30 de zile de la încetarea stãrii de urgențã ,  își înceteazã aplicabilitatea urmãtoarele mãsuri fiscale :

– mãsura  potrivit cãreia  nu se calculeazã și nu se datoreazã dobânzi și penalitãți de întârziere conform Codului de procedurã fiscalã, pentru obligațiile fiscale scadente începând cu data intrãrii în vigoare a Ordonanței de urgențã Guvernului nr. 29/2020  și neachitate pânã la încetarea mãsurilor ;

– mãsura  potrivit cãreia  se suspendã sau nu încep mãsurile de executare silitã, prin somație, poprire și valorificarea bunurilor la licitație, a creanțelor bugetare, cu excepția executãrilor silite care se aplicã pentru recuperarea creanțelor bugetare stabilite prin hotãrâri judecãtorești pronunțate în materie penalã.

Totodatã, reamintim contribuabililor cã :

-obligațiile fiscale se pot îndeplini utilizând metode de comunicare la distanțã prin intermediul Spatiului Privat Virtual , iar plata poate fi efectuatã prin internet banking sau ghiseul.ro.

-informații generale în domeniul fiscal și IT se pot obține prin apelarea Call-center-ului, la numãrul de telefon 031.403.91.60. De asemenea, contribuabilii care nu sunt înrolați în Spațiul Privat Virtual pot utiliza Formularul de contact de pe site-ul Agenției pentru a obține informații generale în domeniul fiscal și IT.

Administraţia judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud

Sef administratie,                                           Compartiment Comunicare,       

Dorina Sanda CICIOC                                                   Maria BIRIS