AJFP: Situații financiare

31 mai 2021- termen limită de depunere  a situaƫiilor financiare anuale pentru anumiţi contribuabili

AJFP Bistrita Nasaud reamintește  contribuabililor  că termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020 diferă, în funcție de tipul entității raportoare, astfel că  31 mai 2021 este data limită de raportare de către :

– societățile,

– societățile/companiile naționale,

– regiile autonome,

– institutele naționale de cercetare-dezvoltare,

– subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor  de societăţi rezidente în state aparţinând Spațiului Economic European.

Subliniem  fapul că se menține obligația întocmirii și  depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2020, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, la contribuabilii care nu au desfășurat activitate în anul de raportare 2020, dar au desfășurat activitate după înființare, în exercițiile  financiare anterioare celui de raportare.  

Situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, se pot depune:                 – în format hârtie şi în format electronic, la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată,  sau                   – în formă electronică pe portalul www.e-guvernare.ro, semnate cu certificat digital calificat.

Nedepunerea situaţiilor financiare anuale în termenul legal menționat, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor constituie contravenție ṣi se sancționează:

cu amendă de la 300 lei la 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 1 ṣi 15 zile lucrătoare,

– cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, și

– cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare.

AJFP Bistrita Nasaud recomandă depunerea în  formă electronică, atât pentru  evitarea deplasării la sediul unităţilor fiscale, cât ṣi pentru optimizarea  procesului de depunere  ṣi prelucrare a situaƫiilor financiare anuale.

Baza legală:

Ordinul M.F. nr. 58/2021 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

– Legea 82/1991 Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Sef administratie, Dorina Sanda CICIOC