AJFP: Termen depunere

30 mai 2022- termen limită de depunere  a situațiilor financiare anuale pentru anumiți contribuabili

AJFP Bistrita Nasaud informează  contribuabilii  că termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercitiului financiar 2021 diferă, în funcție de tipul entității raportoare, astfel că 30 mai 2022 este data limită de raportare de către :

– societățile,   

– societățile/companiile naționale,

– regiile autonome,

– institutele naționale de cercetare-dezvoltare,

– subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spațiului Economic European.

Celelalte persoane prevăzute la art.1, alin.(1)-(3) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, au obligația depunerii situațiilor financiare anuale în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar .

Reamintim că, pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare, depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic , iar entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare, au obligația depunerii unei declarații pe propria răspundere (formular S1046) în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar .

Subliniem  faptul că, se menține obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2021, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, la contribuabilii care nu au desfășurat activitate în anul de raportare 2021, dar au desfășurat activitate după înființare, în exercițiile  financiare anterioare celui de raportare.

D.G.R.F.P Cluj-Napoca recomandă depunerea în formă electronică, în vederea eficientizării procesului de depunere  ṣi prelucrare a situaƫiilor financiare anuale.

Nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul legal menționat , la unitațile teritoriale ale Ministerului Finanțelor se sancționează conform prevederilor art.42 din Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Baza legală:

Ordinul M.F. nr. 85/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, precum şi pentru reglementarea unor aspecte contabile ,

Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dorina Sanda CICIOC                                                 

Sef administratie