APM: Procedură de atribuire

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa Năsăud, în calitate de beneficiar în cadrul proiectului ”Elaborarea planurilor de management pentru siturile Natura 2000 ROSCI0393 Someul Mare, ROSCI0232 Someșul Mare Superior, ROSCI0400 Șieu – Budac, ROSCI0437 Someșul Mare între Mica și Beclean, ROSCI0095 La Sărătură, ROSCI0396 Dealul Pădurea Murei – Sângeorzu Nou și ROSCI0441 Viile Tecii și ariile protejate de interes național 2202 Masivul de sare de Sărățel și 2208 La Sărătură“ cod SMIS 124.398, a reluat în data de 02.03.2021, procedura simplificată pentru atribuirea contractului de prestări servicii având ca obiect:Realizarea unor acțiuni de consultare, conștientizare și informare adresate publicului și factorilor de interes din unitățile teritorial administrative pe suprafața cărora se suprapun ariile naturale protejate vizate de proiect”.

Procedura a fost reluată deoarece în cadrul procedurii de atribuire derulate anterior Comisia de evaluare a ofertelor a constatat în baza prevederilor art. 215 alin.(4) din Legea nr. 98/2016 și a prevederilor art. 137 alin.(2), lit.b) din HG nr. 395/2016, că  oferta a fost depusă de un ofertant care nu a  îndeplinit unul sau mai multe dintre criteriile  minime de calificare stabilite în documentația de atribuire și nu a completat DUAE în conformitate cu cerințele  stabilite de autoritatea contractantă.

 Astfel Comisia de evaluare a ofertelor a anulat  în data de 04.02.2021, procedura simplificată de achiziție în temeiul prevederilor art.212 alin.(1), lit.(a) din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare conform cărora: „(1) Autoritatea contractantă are obligația de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziție publică/acordului-cadru în următoarele cazuri:  a) dacă nu a fost depusă nici o oferta/solicitare de participare sau nu a fost depusă nici o oferta admisibilă;… „.

Valoarea totală estimată a contractului de servicii este de 484.707,00 lei fără TVA.

Conform noului anunț de participare la procedura simplificată Nr.SNC 1082658/02.03.2021,  publicat pe site-ul http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub, cuantumul garanției de participare este de 4.847,07 lei, iar cuantumul garanției de bună execuție a Contractului reprezintă 10% din valoarea contractului, fără TVA. (Contul de garanţii: RO25TREZ1015005XXX004648; CUI5291652, deschis la Trezoreria Bistrița, Beneficiar Agenția pentru Protecția Mediului Bistrița Năsăud.)

Termenul de depunere a eventualelor solicitări de clarificare referitoare la prezenta procedura de atribuire este 12.03.2021, iar termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 18.03.2021, ora 1500.

Criteriul de atribuire a contractului de servicii este cel mai bun raport calitate – preț.

ConformCaietului de sarcini obiectul contractului îl reprezintă realizarea unor acțiuni de consultare, conștientizare și informare a publicului și factorilor de interes din unitățile teritorial administrative pe suprafața cărora se suprapun ariile naturale protejate vizate de proiect, precum și acțiuni de concepere și realizare de materiale informative.

Serviciile de informare și promovare a proiectului constau în furnizarea de materiale promoționale (inclusiv concepție grafică-video) și organizarea de evenimente, respectiv întâlniri/conferințe/consultări, precum și sesiuni pentru educarea și conștientizarea elevilor și a cadrelor didactice.

DIRECTOR EXECUTIV,

Sever Ioan ROMAN