CJSU: Hotărâre carantină

INSTITUŢIA PREFECTULUI – JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                   

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                        

H O T Ă R Â R E

privind propunerea instituirii carantinei în unitatea administrativ teritorială Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud

Nr. 46 din 26.02.2021

        Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud, reorganizat prin Ordinul Prefectului nr. 315/07.11.2016, cu modificările şi completările ulterioare, întrunit în data de 26.02.2021, în şedinţă extraordinară de lucru, în sistem on-line,

        având în vedere situația epidemiologică din unitatea administrativ teritorială Ciceu-Giurgești generată de virusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare de 10,17 cazuri la 1000 de locuitori, riscul epidemiologic fiind de o gravitate foarte mare în circumstanțe de nerespectare a măsurilor legale în vigoare,

        în conformitate cu:

– art.5 alin.(2) lit.d) din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare;

– art.7 alin.(5) și art.12 alin.(1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;

– prevederile  Hotărârii  nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

– art.11 alin.(3) din Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;

– art.3 alin.(4) din Ordinul Ministrului Sănătății nr.1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2;

– art. 2, lit. a) și d) și art. 11 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 257 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 Codul Administrativ;

     Văzând analiza de risc a Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud înaintată cu adresa nr.1751 din 25.02.2021, pentru zona de focar unitatea administrativ teritorială Ciceu Giurgești;

     Luând în considerare Avizul de carantinare zonală emis de Institutul Național de Sănătate Publică cu nr.487 din 25.02.2021 pentru unitatea administrativ teritorială Ciceu-Giurgești;

     În temeiul drepturilor conferite de Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă.

        Ținând cont de prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată prin Legea nr.15/2005, cu modificările și completările ulterioare;

        Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud,

H O T Ă R Ă Ş T E:

     Art. 1 (1) Se va solicita Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției emiterea ordinului comandantului acțiunii pentru instituirea pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de 27.02.2021, ora 06.00, a măsurii de carantinare a unității administrativ teritoriale Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud.

              (2) Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin (1) este delimitat de următoarele coordonate geografice:

Latitudine:                                 Longitudine:

47°19’16.72147″N                      23°58’54.80445″E  

47°13’07.96340″N                      24°01’06.26955″E        

47°14’43.43865″N                      24°03’00.97802″E        

47°17’54.71610″N                      23°55’36.43464″E  

     Art. 2 Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

     Art. 3 Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza Declarației pe proprie răspundere (Anexă), legitimație de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

     Art. 4 În zona prevăzută la art.1, alin(2) se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menționată la art.1:

 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la art.1 și introducerea acestora în bazele de date dedicate;
 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;
 3. în intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei menționate la art.1, alin(2) se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
 4. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
 5. deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10:00 – 14:00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 06:00 – 10:00, respectiv 14:00 – 20:00;
 6. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 7. deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină;
 8. deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 9.  deplasarea pentru realizarea de activități agricole;
 10. deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 11. îngrijirea sau administrarea unei proprietăți , alta decât cea de domiciliu;
 12.  participare la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 13.  pentru achiziția, service-ul sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;
 14. eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;
 15.  alte motive justificate, precum:  îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
 16. participarea la activități religioase.
 17. în intervalul orar 22.00-06.00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3, lit.a), c) și l).
 18. în/din zona menționată la art.1, alin (2), este permisă intrarea/ieșirea pentru:
 19. transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea populației;
 20. persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, a asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
 21. persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei respective;
 22. persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;
 23. deplasarea din alte motive justificate, precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
 24. deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
 25. urgențe medicale;
 26. pentru achiziția, service-ul, efectuare ITP, sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor.
 27. îngrijirea sau administrarea unei proprietăți, alta decât cea de domiciliu;
 28. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimație de serviciu, adeverință eliberată de angajator sau o declarație pe proprie răspundere.
 29. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe proprie răspundere, completată în prealabil.
 30. Declarația pe proprie răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/ gospodăriei/ locului activității profesionale, motivul deplasării dintre cele prevăzute la art.4 pct.3 și pct.5, data completării și semnătura.
 31. În interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.
 32. Se permite tranzitarea unității administrativ teritoriale Ciceu-Giurgești de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate.
 33. Prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al județului Bistrița-Năsăud se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media.
 34. Se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepția celor la care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va respecta norma de 1,5 m între persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.45 și al art.71 alin (2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
 35. Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maxim 8 persoane în interior, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane;
 36. Se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezența a maxim 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului sănătății și al Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.45 și al art.71 alin (2) din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

     15. Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ teritorială menționată la art. 1 alin. (2) și măsurile de ordine publică vor fi organizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud, efective din cadrul Direcției de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud, DSVSA, ITM, Protecția Consumatorului, ISCTR sau altor funcționari anume desemnați prin dispoziție a primarului unității administrativ teritoriale.

        Art.5 În zona prevăzută la art.1, alin (2), se interzic următoarele activități:

 1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc) în spații închise și deschise;
 2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă, after school sau altele asemenea;

    3. desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private;

        4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum a produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv a teraselor,  în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

     5. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc;

     6. organizarea și desfășurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991;

     7. organizarea cu public în spații închise și deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment;

 8. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective care se desfășoară în spatii închise sau deschise, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

9. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor și talciocuri.

    10. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare ( incluzând, dar fără a se limita la acestea, saloane de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj, etc);

        Art.6 (1) Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul comercializării de bunuri alimentare și nealimentare în intervalul orar 06.00 – 20.00, cu excepția farmaciilor și a stațiilor de distribuție carburant, care pot avea program non-stop.

                (2) Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea normelor de distanțare fizică.

                (3) Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcționare precum și a restricțiilor stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior.

        Art.7 Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică.

        Art.8 Direcția de Sănătate Publică a județului Bistrița-Năsăud va evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică/Ministerul Sănătății.

        Art.9 Se deleagă Centrul Județean de Coordonarea și Conducere a Intervenției Bistrița-Năsăud pentru transmitere la Centrul Național de Coordonare și Conducere a  Intervenției a documentelor necesare în vederea emiterii Ordinului Comandantului Acțiunii pentru instituirea pe o perioadă de 14 zile, a măsurii de carantinare zonală pentru comuna Ciceu-Giurgești, județul Bistrița-Năsăud.

        Art.10 Comitetul Local pentru Situații de Urgență va analiza setul de hotărâri pentru carantinare și va particulariza măsurile la specificul local. Reprezentantul legal (președinte CLSU) va comunica aceste măsuri celor responsabili cu aplicarea lor.

        Art.11 Hotărârile adoptate de CJSU Bistrița-Năsăud până la data adoptării prezentei hotărâri își mențin aplicabilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta hotărâre.

Art.12 Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populația din localitatea carantinată, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei, adoptate în prezenta hotărâre.

        Art.13 Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud va comunica prezenta Hotărâre tuturor membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bistrița-Năsăud și către Comitetul Local pentru Situații de Urgență, pentru punere în aplicare. Totodată, hotărârea se va afișa pe site-ul Instituției Prefectului.