CL Bistrița, 22 august

CONSILIUL LOCAL BISTRIȚA: PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 22.08.2019

1. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului DOREL COSMA

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Drum de acces și utilității aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistrița” ca urmare a încheierii contractelor de achiziție

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.102/30.05.2019 pentru aprobarea Proiectului ”Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componentă Viișoara” şi a cheltuielilor legate de proiect

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Bistriţa

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Municipale de Sănătate Bistriţa

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2019

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.48/27.03.2008 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către S.C. AQUABIS S.A. Bistrița-Năsăud, cu modificările și completările ulterioare

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistriţa a imobilului construcție situat în Aleea Heniu, în vederea demolării, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Parcare supraetajată str.Năsăudului”

11. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.146/31.08.2016 privind desemnarea reprezentantului Municipiului Bistriţa în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. AQUABIS S.A. Bistriţa

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bistriţa a imobilelor-teren identificate cu număr cadastral 67062, 67180, 84230 și 83658, situate în intravilanul municipiului Bistrița, urmare a încetării uzului și interesului public

13. Proiect de hotărâre privind derularea proiectului “EcoPARC Bistriţa”

14. Adresa nr. 1389/22.07.2019 a Curții de Conturi, Camera de Conturi Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr. 58602/26.07.2019, Decizia nr. 15/2018/II/22.07.2019 a Camerei de Conturi Bistrița-Năsăud, de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr. 15/25.07.2018 emisă pentru UATM Bistrița și Raportul Camerei de Conturi Bistriţa-Năsăud nr. 1230/01.07.2019, înregistrat la Primăria municipiului Bistrița cu nr. 50785/28.06.2019.

15. Diverse.