Comunicat AJOFM

Luna mai este luna promovării economiei sociale

Luna mai este luna promovării economiei sociale şi este dedicată organizării diferitelor evenimente sau acţiuni de mediatizare a domeniului economiei sociale, având ca scop dezvoltarea locală şi cetăţenia activă, cooperarea şi solidaritatea socială.

Domeniul economiei sociale în România este reglementat potrivit Legii nr. 219/2015 privind economia socială şi a Hotărârii nr. 585 din 10 august 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor legii menţionate.

Economia socială are la bază iniţiativa privată, voluntară şi solidară, cu un grad ridicat de autonomie şi responsabilitate, precum şi distribuirea limitată a profitului către asociaţi. Economia socială contribuie la dezvoltarea comunităţilor locale, crearea de locuri de muncă, implicarea persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile, în activităţi cu caracter social şi/sau activităţi economice, facilitând accesul acestora la resursele şi serviciile comunităţii.

Economia socială reprezintă ansamblul activităţilor organizate independent de sectorul public, al căror scop este să servească interesul general, interesele unei colectivităţi şi/sau interesele personale nepatrimoniale, prin:

  • creşterea gradului de ocupare a persoanelor aparţinând grupului vulnerabil;
  • producerea şi furnizarea de bunuri;
  • prestarea de servicii;
  • execuţia de lucrări.

Întreprinderile sociale pot fi societăţile cooperative de gradul I, cooperativele de credit, asociaţiile şi fundaţiile, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, societăţile agricole și orice alte categorii de persoane juridice care respectă, cumulativ, conform actelor legale de înfiinţare şi funcţionare, definiţia, principiile şi criteriile economiei sociale.

Întreprinderile sociale de inserţie pot fi întreprinderile sociale în care sunt angajate permanent, în proporție de cel puțin 30%, persoane din grupuri vulnerabile, astfel încât timpul de lucru cumulat al acestor angajaţi să reprezinte cel puţin 30% din totalul timpului de lucru al tuturor angajaţilor. Încadrarea în categoria grupurilor vulnerabile poate fi dovedită cu ajutorul documentelor eliberate de autoritățile competente sau printr-o anchetă socială a serviciilor publice de asistență socială de la nivelul primăriilor, la cererea întreprinderii sociale de inserție.

Intreprindere socială se recunoaşte prin acordarea unui atestat de întreprindere socială care  certifică scopul social al întreprinderii sociale. Atestatul se acordă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă 5 ani.

Statutul de întreprindere socială de inserţie se certifică prin acordarea mărcii sociale care are  o valabilitate de 3 ani de la data emiterii  şi este un element specific de identitate vizuală, care se aplică în mod obligatoriu asupra produselor realizate sau a lucrărilor executate ori a documentelor care demonstrează prestarea unui serviciu. Atestarea întreprinderilor sociale și certificarea întreprinderilor sociale de inserție sunt gratuite și se realizează la nivel local prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Întreprinderile sociale de inserţie beneficiază de gratuitate pentru emiterea mărcii sociale şi înregistrarea în Registrul unic de evidenţă a întreprinderilor sociale.

În cadrul Agenţiei Judetene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud  funcţionează Compartimentul pentru Economie Socială, care poate oferi informaţii despre atestarea si certificarea întreprinderilor sociale.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul A.J.O.F.M. B-N din Bistriţa, str.Gării nr.2-4, etaj 2, birou nr.3. şi la numărul  tel/ fax 0263.236296, mobil 0747080081.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistriţa – Năsăud 

Otilia Râpan

Director Executiv