”Curățenia de Primăvară” la Bistrița

Dispoziția Primarului municipiului Bistrița cu privire la desfăşurarea Programului „Curăţenia de Primăvară”, 15.03.2019 – 15.04.2019

extras –

Art. 1 – Se stabileşte perioada 15.03.2019-15.04.2019 pentru desfăşurarea Programului „Curăţenia de Primăvară”.

Art. 2 – Curăţenia de primăvară este obligatorie pentru toţi cetăţenii, asociaţiile de proprietari/locatari, agenţii economici, instituţiile şi autorităţile publice care domiciliază, au sediul şi/sau îşi desfăşoară activitatea pe raza municipiului Bistriţa.

Art. 3 (1) – Pentru buna desfăşurare a Programului „Curăţenia de Primăvară”, persoanelor fizice şi juridice prevăzute la art. 2 le revin următoarele obligaţii:

a) să asigure curăţenia şi întreţinerea locuinţelor, sediilor şi spaţiilor comerciale – după caz, a anexelor gospodăreşti, precum şi a terenurilor pe care le deţin  în proprietate, în administrare sau cu orice titlu;

b) să asigure curăţenia în curţile interioare, în locurile de colectare a deşeurilor şi pe celelalte terenuri pe care le deţin în proprietate, în administrare sau cu orice titlu;

c) să efectueze şi să menţină curăţenia trotuarelor, aleilor din jurul imobilelor în care locuiesc sau în care îşi desfăşoară activitatea,  precum şi a locurilor de parcare pe care le folosesc;

d) să cureţe şi să întreţină zonele verzi aferente imobilelor în care locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea;

e) să nu expună obiecte inestetice, voluminoase, la ferestre, balcoane, terase şi alte locuri cu impact asupra spaţiului public;

f) să asigure spălarea şi amenajarea vitrinelor, a geamurilor, înlocuirea celor sparte;

g) să întreţină firmele şi faţada imobilelor în care domiciliază, au sediul şi/sau îşi desfăşoară activitatea, a panourilor publicitare şi a bannerelor din municipiu;

h) să efectueze reparaţii la părţile comune interioare şi exterioare şi aferente blocurilor de locuinţe prin înlocuirea geamurilor sparte, curăţirea, vopsirea sau înlocuirea uşilor de intrare în casa scării, înlocuirea sau repararea burlanelor precum şi zugrăveli interioare ale spaţiilor de folosinţă comună;

i) să efectueze curăţarea subsolurilor şi beciurilor la locuinţe, ca acţiune premergătoare celei de deratizare şi dezinsecţie constând în asigurarea igienei în imobile, poduri, subsoluri şi alte incinte pe care le deţin în proprietate, administrare sau cu orice alt titlu;

j) să înlocuiască elementele degradate ale jgheaburilor, burlanelor şi învelitorii acoperişurilor imobilelor în care domiciliază , au sediul sau îşi desfăşoară activitatea, pentru a asigura scurgerea apelor meteorice şi a celor provenite din topirea zăpezilor;

k) să asigure curăţenia în jurul tonetelor, chioşcurilor amplasate pe domeniul public şi privat, precum şi transportul şi depozitarea, în locurile special amenajate, a deşeurilor de orice fel;

l) să asigure curăţenia şi întreţinerea permanentă a şanţurilor şi podeţelor în zona imobilelor unde locuiesc sau îşi desfăşoară activitatea;

m) să efectueze curăţarea platformelor punctelor de colectare a deşeurilor menajere din incinta condominiului.

(2) Lucrările interioare şi exterioare la clădirile din centrul istoric se vor realiza cu respectarea prevederilor Hotărârii nr. 82/27.05.2010 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri pentru reabilitarea şi punerea în valoare a Centrului istoric al municipiului Bistriţa şi cu consultarea specialiştilor din cadrul Serviciului Monumente Istorice din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa.            

(3) Lucrările exterioare de reabilitare termică a locuinţelor se vor face pe bază de autorizaţie de construire eliberată potrivit legii, după caz.