DJST: Ofertă tabere

OFERTELE TABERELOR NAȚIONALE ALE DIRECȚIEI JUDEȚENE PENTRU SPORT ȘI TINERET BISTRIȚA-NĂSĂUD

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița – Năsăud, în colaborare cu  Uniunea Artiștilor Plastici – Bistrița , Linia Tradițională – Virginia Linul, Clubul Copiilor Năsăud, Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Lacrima”, Garnizoana Bistrița, Liceul cu Program Sportiv –Bistrița, Direcția de Sănătate Publică –Bistrița-Năsăud, CS Karate Club –Bistrița, CS Ilyo-Bistrița, CS Judo și Arte Marțiale –Bistrița, CS Schreiner –Bistrița și Serviciul Public Salvamont  organizează urmatoarele tabere naționale :

 • în perioada 16 iunie – 22 iunie 2019  Tabăra Națională de Arte Vizuale –ediția a VIII-a  – 100 locuri
 • în perioada 03 –09 august 2019 Tabăra Națională Militară de Vară-ediția a VII-a – 100 locuri

Taberele  naționale se vor desfășura în Centrul de Agrement Sângeorz-Băi, jud. Bistrița-Năsăud.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

CRITERII ELIMINATORII

Aplicanții trebuie :

 • să fie elevi cuprinşi într-o formă de învăţământ, în clasele V-XII (inclusiv);
 • pentru Tabăra Națională de Arte Vizuale să aibă vârsta între 10-19 de ani iar pentru Tabăra Națională Militară de Vară să aibă vârsta între 12-19 de ani;
 • să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;
 • să fie apţi din punct de vedere medical;
 • să aibă acordul scris al părinţilor, în vederea participării la tabără (în cazul minorilor);
 • să nu mai fi participat în nicio altă tabără organizată de Ministerul Tineretului și Sportului sau de o direcție din subordine în anul 2019.

 

CRITERII DE SELECŢIE ŞI GRILA DE PUNCTARE

 

Nr.

crt.

Criterii de selecţie Punctaj maxim Punctaj

acordat

1

 

Criteriul participativ

implicarea aplicantului în acţiuni ce sunt cuprinse în tema proiectului sau similare – dovedită prin adeverinţe, diplome, contracte de voluntariat

 

20 pct.

 
2 Criteriul social

tineri din mediul rural – dovedit prin acte de identitate

20 pct.  
3 Criteriul motivaţional

scrisoare de intenţie  (formular anexat)

20 pct.  
4 Criteriul performanţelor şcolare

elevi participanţi la olimpiadele şcolare, clasaţi pe locurile I – III, la fazele naţionale şi internaţionale – dovada constând în diplome

20 pct.  
5 Criteriul adecvării la domeniu

dovezi ale cunoştinţelor, abilităților şi competenţelor în domeniu *)

 

20 pct.

 
  TOTAL 100 pct.  

*)dovedit prin diplome/adeverinţe privind participări la ateliere, seminarii, simpozioane, concursuri în domeniu/recomandare din partea profesorului de specialitate de la unitatea de învățământ de care aparține.

MODALITATEA DE ÎNSCRIERE:

 

 MODALITATI DE INSCRIERE:

Inscrierea participantilor pentru taberele  nationale se realizeaza incepand cu data de 21.05.2019   in baza             urmatoarelor documente:

 1. a) formularul tip de înscriere (formular anexat);
 2. b) documentul de identitate(CI sau CN) – în copie;
 3. c) diplome/certificate/adeverințe/contracte de voluntariat/declarații/recomandări etc – în copie;
 4.  d) acordul scris al părinților;
 5. e) acordul părintelui privind prelucraea datelor cu caracter personal.

Se completează formularul de înscriere tipizat şi se transmite către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, însoţit de documentele solicitate.

 

Nota:          – înscrierea participanților pentru Tabăra Națională de Arte Vizuale –ediția a VII-a  se face până în data de 01.07.2019

                     – înscrierea participanților pentru Tabăra Națională Militară de Vară-ediția a VI- a se face până în data de 10.07.2019                 

– documentele justificative reprezentând dovezi ale criteriilor teoretice și aplicative vor fi scanate și transmise prin poșta electronică împreună cu celelalte documente sau direct la sediul direcției, strada Parcului nr.1.

REGULAMENT:

 • candidaţii vor fi admişi în urma selecţiei în limita locurilor disponibile. Vor fi selectaţi doar candidaţii care cumulează minimum 50 de puncte conform grilei de punctare.
 • rezultatele selecției participanților la taberele naționale vor fi postate pe site-ul DJSTBN sportsitineretbn.ro ;
 • vor fi contactați doar candidaţii admişi;
 • în cazul în care un beneficiar selectat îşi anunţă intenţia de a renunţa să participe, acesta va fi înlocuit cu un alt beneficiar selectat, aflat pe listele de rezervă;
 • masa şi cazarea participanţilor va fi asigurată de către direcţiile judeţene pentru sport şi tineret, în cadrul centrelor de agrement pe care le administrează, iar transportul va fi asigurat de către participanţi;
 • fiecare participant poate depune un singur formular de înscriere;
 • nu se iau în considerare formularele incomplete.

Director executiv,

Constantin Florian                                                       

 

TABARA NATIONALA de Arte Vizuale – Editia a VIII-a

16 iunie -18  iunie 2019 , Centrul de Agrement Singeorz – Bai

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

 • I Elemente de identitate ale solicitantului:

Numele şi prenumele: …………………………………………………………………………………………..

Vârstă:…………………………Sex:  M  F, unitatea de invatamant………………………….

Adresa completă …………………………………………………………………………………

Contact : Telefon/fax/e-mail): …………………….;……………………..;…………………………

 1. Categorie beneficiari:

1 -tineri, elevi 

2 – tineri cu activitate recunoscută şi rezultate remarcabile raportate la tema taberei 

3 – tineri din mediul rural 

4 – tineri institulionalizaţi/postinstituţionalizaţi 

5- voluntari ONGT 

6 – altă categorie 

 1. Declar pe propria răspundere că datele din prezenta sunt în conformitate cu realitatea.
 2. Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului şi cu Regulamentul de tabără aprobat de Ministerul Tineretului si Sportului

V Declar că nu am mai beneficiat de nicio altă tabără organizată prin Ministerul Tineretului și Sportului sau prin Direcțiile din subordine în anul 2019.

 

 1. De ce vrei să participi la această tabără? Cum crezi că te vor ajuta activitățile derulate în tabără la dezvoltarea personală? (Răspunsul este sub formă de eseu/scrisoare de intenţie – maxim 1 pagină )

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Data                                                                                                                    Nume si prenumele

Semnatura

 

 

TABARA NATIONALA Militara de Vara editia a VII-a

03-09 august  2019 , Centrul de Agrement Singeorz – Bai

 

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

 

 • I Elemente de identitate ale solicitantului:

Numele şi prenumele: …………………………………………………………………………………………..

Vârstă:…………………………Sex:  M  F, unitatea de invatamant……………………………….

Adresa completă …………………………………………………………………………………

Contact : Telefon/fax/e-mail): …………………….;……………………..;…………………………

II Categorie beneficiari:

1 -tineri, elevi/studenţi 

2 – tineri cu activitate recunoscută şi rezultate remarcabile raportate la tema proiectului 

3 – tineri din mediul rural 

4 – tineri institulionalizaţi/postinstituţionalizaţi 

5- voluntari ONGT 

6 – altă categorie 

 1. Declar pe propria răspundere că datele din prezenta sunt în conformitate cu realitatea.
 2. Sunt de acord cu prevederile Regulamentului intern al proiectului şi cu Regulamentul de tabără aprobat de Ministerul Tineretului si Sportului

V Declar că nu am mai beneficiat de nicio altă tabără organizată prin Ministerul Tineretului și Sportului sau prin Direcțiile din subordine în anul 2019.

 

 1. De ce vrei să participi la această tabără? Cum crezi că te vor ajuta activitățile derulate în tabără la dezvoltarea personală? (Răspunsul este sub formă de eseu/scrisoare de intenţie – maxim 1 pagină )

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data

Nume si prenume

Semnatura

 

 

Anexa nr. 9

la metodologie

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Subsemnatul/a (nume şi preunume) __________________________________________________, domiciliat/ă în oraşul/localitatea ___________________________________________, judeţul ______________________________________, legitimat/ă cu CI seria _____ nr. _______________, e-mail ______________________________________________,  telefon _____________________, părinte/reprezentant legal al (nume şi prenume)____________________________________________, participant la tabăra naţională/tematică din perioada ______________________, de la __________________________________, domiciliat/ă în___________________________, născut/ă la data de ____________________, identificat/ă prin CNP ________________________, legitimat cu CI seria _____ nr. _______________, e-mail  ______________________________________________________, telefon _____________________, declar prin prezenta:

1.Că sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate și utilizate de către MTS/ DJST/DSTMB pentru participare mea la tabără și decontarea cheltuielilor aferente.

 1. Că sunt de acord sa fiu contactat prin email sau telefon de către organizatorii taberei, doar în situații strict legate de tabără.
 2. Că sunt de acord să fiu fotografiat în timpul taberei și că aceste materiale să fie utilizate pentru decontarea taberei, fără a afecta însă imaginea mea personală sau instituțională (cu excepția cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale).
 3. Că am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoană vizată de prelucrare a datelor cu caracter personal le deţin – dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere a datelor, dreptul la restricționare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimțământul.

Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către _______________________________ pentru decontarea taberei la Ministerul Tineretului și Sportului / DJST_________________/ DSTMB, determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare.

Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Ministerul Tineretului și Sportului/ DJST_______________./ DSTMB. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail, la adresa:_________________________

Datele personale colectate direct în vedere desfășurării taberei vor fi păstrate pentru verificări atâta timp cât prevede legislatia în vigoare cu privire la decontarea taberei.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). În cazul în care consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.

 

Data:                                                                                           Semnătură părinte/reprezentant legal:

 

*Dacă participantul are vârsta sub de 16 ani, respectiva prelucrare este legală numai dacă şi în măsura în care consimţământul respectiv este acordat sau autorizat de titularul răspunderii părinteşti asupra copilului”.

 

Anexa nr. 10

la metodologie

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Subsemnatul/a (nume şi preunume) __________________________________________________, participant la tabăra naţională/temetică din perioada ______________, de la __________________________________, domiciliat/ă în___________________________, născut/ă la data de ____________________, identificat/ă prin CNP ________________________, legitimat cu CI seria _____ nr. _________, e-mail  ______________________________________________________,  telefon _____________________, declar prin prezenta:

1.Că sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate și utilizate de către MTS/ DJST/DSTMB pentru participare mea la tabără și decontarea cheltuielilor aferente.

 1. Că sunt de acord sa fiu contactat prin email sau telefon de către organizatorii taberei, doar în situații strict legate de tabără.
 2. Că sunt de acord să fiu fotografiat în timpul taberei și că aceste materiale să fie utilizate pentru decontarea taberei, fără a afecta însă imaginea mea personală sau instituțională (cu excepția cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale).
 3. Că am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoană vizată de prelucrare a datelor cu caracter personal le deţin – dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere a datelor, dreptul la restricționare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimțământul.

Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către _______________________________ pentru decontarea taberei la Ministerul Tineretului și Sportului / DJST_________________/ DSTMB, determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice.

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util.

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt voluntare.

Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Ministerul Tineretului și Sportului/ DJST_______________./ DSTMB. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail, la adresa:_________________________

Datele personale colectate direct în vedere desfășurării taberei vor fi păstrate pentru verificări atâta timp cât prevede legislatia în vigoare cu privire la decontarea taberei.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). În cazul în care consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.

Data:                                                                                                           Semnătură: