IJJ: Înscrieri admitere

INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD

O nouă sesiune de recrutare pentru tineri – cererile se pot depune până marți 16 iunie!

Au demarat înscrierile pentru candidații care își doresc să urmeze cursurile la una dintre instituțiile de învățământ din structura Ministerului Apărării Naționale care pregătește personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne. Astfel, pentru sesiunea de admitere din anul 2020, ceicare îşi doresc o carieră în cadrul unor instituții care fac parte din Ministerul Afacerilor Interne, pot acum să se înscrie pentru admiterea la una din instituţiile de profil din ţară.

Cererile de înscriere se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa–Năsăud până la data de 16 iunie 2020, inclusiv.

Dosarul complet va trebui depus până la data de 22 iunie 2020, inclusiv.

Probele eliminatorii sunt: vizita medicală, testul psihologic şi probele de aptitudini fizice. Perioada în care se va efectua vizita medicală şi testul psihologic va fi stabilită după finalizarea perioadei de înscriere.

Tematica și bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaților și planificarea probelor de concurs se afișează pe site-ul oficial al fiecărei unități de învățământ. Candidații pot opta pentru una sau mai multe instituții de învățământ universitar sau școli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere realizate de către instituțiile organizatoare, permit acest lucru, caz în care se constituie două dosare distincte (cu excepția fișei medicale și rezultatul evaluării psihologice)

Date privind numărul de locuri și instituțiile de învățământ pentru care puteți opta se pot obţine la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud – Biroul Resurse Umane sau pe site-ul instituţiei: www.jandarmeriabistrita.ro/carieră/admiteri.

Informaţii suplimentare

         Condiții generale pentru candidați:

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin rechemare în activitate, încadrare directă sau transfer din cadrul instituţiilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • inexistența tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/ în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, cu excepția candidaților la specialitatea pompieri;
 • să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Suplimentar, față de condițiile expuse mai sus candidații trebuie să îndeplinească și criterii specifice de recrutare și selecție, impuse de către organizator, după caz. Pentru dovedirea diferitelor aptitudini specifice sunt parcurse probe eliminatorii suplimentare, contra-cost pentru unele instituții. (informații pe site-ul instituțiilor)

Conţinutul dosarului de recrutare 

          Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane un dosar plic, care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere şi curriculum vitae;
 2. Diploma de bacalaureat
 3. Foaia matricolă
 4. Copii ale: actului de identitate (C.I./B.I.), livretului militar, carnetului de muncă al candidatului
 5. Copii ale: certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecarui copil, certificatului de căsătorie, precum si dupa caz ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă.
 6. Autobiografia si Tabelul nominal cu rudele candidatului
 7. Cazierul judiciar
 8. O fotografie 9×12 cm
 9. Trei fotografii color 3×4 cm
 10. Fişa medicală – tip de încadrare în MAI
 11. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare

Compartiment Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul