IJJ: Recrutări pentru admitere

O nouă sesiune de recrutare pentru toţi cei interesaţi să devină jandarmi – până în data de 27 iulie a.c. se pot depune cererile pentru Academia de Poliţie!  

Tinerii care îşi doresc o carieră militară pot acum să se înscrie la una din instituţiile de profil din ţară. Academia de Poliție Al. Ioan Cuza a scos la concurs un număr de 25 de locuri la Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – din care 5 locuri S.I.E., 1 pentru etnie rromă, 1 maghiară, 1 alte minorități.

Probele eliminatorii sunt vizita medicală, testul psihologic şi probele de aptitudini fizice. Perioada în care se va efectua vizita medicală şi testul psihologic va fi stabilită după finalizarea perioadei de înscriere.

Tematica și bibliografia de concurs, etapele de înscriere a candidaților și planificarea probelor de concurs se afișează pe site-ul oficial al instituției de învățământ.

Cererile de înscriere se depun la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa–Năsăud până la data de 27 iulie 2020, inclusiv sâmbăta și duminica.

Dosarul complet va trebui depus până la data de 04 august a.c.

Proba eliminatorie a performanțelor fizice va avea loc în perioada 24-29 august 2020, iar proba de evaluare a cunoștințelor pentru Facultatea de Jandarmi din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti va fi organizat în perioada 01-02 septembrie 2020.

Dacă în anii anteriori toți cei care erau declarați apt pentru concurs mergeau în București pentru a susține examenele la sediul Academiei de Poliție din Băneasa, acum, concurenții vor susține probele în șapte centre zonale, în funcție de localitatea de domiciliu. Candidații din județul Bistrița-Năsăud vor susține examenul în cel de-al treilea centru, la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca. Aici vor mai susține probele de examen candidații din Alba, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Mureș, Sălaj și Sibiu.

Date suplimentare se pot obţine accesând site-ul Academiei de Poliție Al. Ioan Cuza București: www.academiadepolitie.rola sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Bistriţa-Năsăud – Biroul Resurse Umane sau pe site-ul instituţiei: www.jandarmeriabistrita.ro.

Informaţii suplimentare

Condiții generale

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la examenele de admitere în instituţiile de învăţământ sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concurs;
 • inexistența tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/ în corp, neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară, cu excepția candidaților la specialitatea pompieri;
 • să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR!

Evaluarea psihologică se realizează înaintea examenelor medicale la unităţile teritoriale, de către specialişti din cadrul Centrului de Psihosociologie al MAI, prin aplicarea de teste psihologice, potrivit planificării întocmite împreună cu inspectoratele generale/ judeţene/ teritoriale.

Candidaţii recrutaţi se vor informa în privinţa perioadei de examinare psihologică (data şi ora la care au fost planificaţi pentru susţinerea evaluării psihologice, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare) telefonic şi/sau pe site-urile structurilor care au efectuat recrutarea.

Conţinutul dosarului de recrutare 

Pentru recrutare, fiecare candidat va depune la structura de resurse umane un dosar plic, care va cuprinde următoarele documente:

 1. Cerere de înscriere şi curriculum vitae;
 2. Diploma de bacalaureat
 3. Foaia matricolă
 4. Copii ale: actului de identitate (C.I./B.I.), livretului militar, carnetului de muncă al candidatului
 5. Copii ale: certificatului de naştere al candidatului, soţului/soţiei şi fiecarui copil, certificatului de căsătorie, precum si dupa caz ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă.
 6. Autobiografia si Tabelul nominal cu rudele candidatului
 7. Cazierul judiciar
 8. O fotografie 9×12 cm
 9. Două fotografii color 3×4 cm
 10. Adeverința medicală cu avizul APT
 11. Declaraţia de confirmare a cunoaşterii şi de acceptare a condiţiilor de recrutare

Compartiment Informare, Relaţii Publice şi cu Publicul

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Gelu-Voievod” Bistriţa-Năsăud