ISU: Arderi necontrolate

Spune STOP arderilor necontrolate

Având în  vedere că urmează încălzirea vremii şi a faptului că se apropie perioada curăţeniei de primăvară Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bistrița” al județului Bistrița – Năsăud atrage atenţia cetăţenilor despre pericolul pe  care îl reprezintă arderile necontrolate de mirişti, resturi vegetale (deșeuri menajere) și vegetație uscată. Astfel de intervenții sunt dificile deoarece de cele mai multe ori autospecialele pompierilor nu pot ajunge în zona focarelor de incendiu din cauza lipsei căilor de acces, nu exista surse de alimentare cu apă în zonă sau suprafața care arde este foarte mare.

De asemenea, în vederea diminuării numărului intervențiilor la incendiile de vegetație uscată, unitatea noastră va transmite, și în acest an, tuturor primăriilor din județ, precum și serviciilor voluntare pentru situații de urgență reguli de prevenire specifice ce trebuiesc respectate de toți membrii comunităților locale.

În unele cazuri, cetăţenii ard miriştile, resturile menajere ori vegetaţia uscată, fără a asigura supravegherea, fără a asigura măsurile de apărare împotriva incendiilor, în condiţii de vânt ori amplasând grămezile ce urmează a fi distruse prin ardere în apropierea şurilor, adăposturilor de animale sau furajelor, ceea ce conduce la propagarea rapidă a focului la gospodării şi anexele acestora, înregistrându-se pagube mari. Nu de puține ori, incendiile de miriști și vegetație uscată s-au extins la fondurile forestiere, fiind lichidate cu eforturi susținute ale pompierilor militari, voluntari și comunităților locale, în perioade de timp îndelungate.

Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate în perioada imediat următoare, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Bistrița” al județului Bistrița – Năsăud face apel la cetăţeni să respecte măsurile specifice de prevenire a incendiilor provocate de arderea resturilor și deșeurilor vegetale:

 • să nu utilizeze focul deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt;
 • să nu utilizeze focul deschis la distanţe mai mici de 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile (casă, şură, depozit de cereale, pădure etc);
 • arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile să se facă în locuri special amenajate;
 • cetăţenii se vor interesa la primărie în ceea ce priveşte planificarea zilelor şi locurile special amenajate în care se adună resturile menajere şi vegetaţia uscată din localitate în scopul arderii;
 • arderea resturilor vegetale, gunoaielor și deşeurilor vegetale să se facă numai pe baza permisului de lucru cu foc, după ce a fost informat în prealabil serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă;
 • să asigure supravegherea permanentă a arderii şi să stingă jarul după încetarea acesteia.

Conform prevederilor Legii 181/2020 privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile, începând cu data de 1 ianuarie 2021, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, sunt obligate să implementeze sistemul de colectare separată a deşeurilor biodegradabile (deşeuri care pot suferi descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deşeurile alimentare ori de grădină), să extindă colectarea separată din uşă în uşă a biodeşeurilor în mediul urban şi să încurajeze compostarea individuală în gospodăriile din mediul rural, astfel încât deşeurile vegetale din gospodării să poată fi preluate de către operatorul de salubritate şi transportate în vederea tratării mecano/biologice la unităţile de profil.

Conform prevederilor Legii 211/2011 privind regimul deşeurilor, gestionarea deşeurilor trebuie să se realizeze fără a pune in pericol sănătatea umană şi fără a dăuna mediului, iar eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate este interzisă.

Conform prevederilor OUG 192/2005 persoanele fizice şi juridice au abligaţia să nu arunce şi sa nu depoziteze pe maluri, în albiile râurilor şi în zonele umede deşeuri de orice fel.

În perioada care urmează, având în vedere că la fel ca în fiecare an locuitorii atât din mediul urban cât şi din cel rural realizează curăţenia de primăvară în gospodăriile proprii şi pe spaţiile verzi aferente acestora, operatorul de salubritate va prelua deşeurile rezultate în urma acestei activităţi, oferind posibilitatea tuturor locuitorilor să se debaraseze în mod legal de deşeurile rezultate.

În acest fel se vor evita acumularea unor cantităţi de deşeuri care ar putea duce la un disconfort vizual neplăcut, sau chiar la arderea deşeurilor vegetale rezultate, cu încălcarea prevederilor legislative în vigoare.

Conform Legii 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, art. 14, la nivelul localității primarul are următoarele obligații:

 • coordonează organizarea permanentă a intervenţiei în caz de incendiu la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, asigură participarea la intervenţie a serviciului voluntar de urgenţă cu mijloacele din dotare şi conducerea intervenţiei, până la stingerea incendiului ori până la sosirea forţelor inspectoratului;
 • asigură realizarea şi menţinerea în stare de funcţionare a căilor de acces, a sistemelor de anunţare, alarmare, precum şi de alimentare cu apă în caz de incendiu;
 • organizează şi execută, prin serviciul de urgenţă voluntar, controlul respectării regulilor de apărare împotriva incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti; informează populaţia cu privire la modul de comportare şi de intervenţie în caz de incendiu asigură încadrarea serviciului de urgenţă voluntar cu personal atestat în condiţiile legii, precum şi pregătirea profesională şi antrenarea acestuia.

Nerespectarea măsurilor specifice la efectuarea arderilor de mirişti, vegetaţie uscată şi resturi vegetale are consecinţe grave asupra comunităţii prin pierderi de vieţi omeneşti, producerea de pagube materiale şi afectarea mediului înconjurător.

Arderea vegetaţiei uscate, miriştilor şi a resturilor vegetale de pe terenurile agricole:

 • este strict interzisă dacă nu se impune ca o măsură excepţională în cazuri de carantină fitosanitară, pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, conform prevederilor , art. 94, alin. 1, lit. n) dinOUG 195/2005 privind protecția mediului, cu completările și modificările ulterioare, precum şi astandardelor privind bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC 6.2), reglementate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.352/2015;
 • se poate executa numai cu acordul autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru cazurile în care se impun măsuri de carantină fitosanitară după informarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, cu respectarea reglementărilor privind utilizarea focului deschis

conform Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.605/579/2008, precum şi OMAI nr.163/2007.

Arderile necontrolate ale miriștilor și resturilor vegetale pot provoca adevărate dezastre. Această practică de sezon determină pe de o parte creşterea poluării aerului, prin creşterea concentraţiilor gazelor cu efect de seră care contribuie la fenomenul de încălzire globală, și duce la creșterea noxelor din aer, iar pe de altă parte determină scăderea fertilității solurilor, prin reducerea conținutului optim de materie organică din sol şi scăderea biodiversităţii, având efecte negative majore atât pentru habitatele naturale, cât şi pentru flora şi fauna sălbatică specifică.

Nerespectarea prevederilor legale privind „obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de terenuri cu titlu sau fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără acceptul autorităţii competente pentru protecţia mediului şi fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă” atrage după sine aplicarea de sancțiuni contravenționale, şi se sancţionează cu amendă de la 3000 lei la 6000 lei pentru persoane fizice, şi de la 25000 la 50000 lei pentru persoane juridice.

În ceea ce  priveşte arderile care au loc în interiorul sau vecinătatea ariilor naturale protejate şi pe trenurile supuse refacerii ecologice prevederile legale sunt şi mai stricte, astfel, conform prevederilor art. 98, alin. 1, pct. 1, din   OUG 195/2005 privind protecţia mediului „arderea miriştilor, stufului, tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi de pe terenurile supuse refacerii ecologice”, constitueinfracţiuni şi se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă, dacă au fost de natură să pună în pericol viaţa ori sănătatea umană, animală sau vegetală.

INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE ISU „BISTRIŢA”