Obligații bugetare restante

31 iulie 2020 – termenul de depunere a cererii de restructurare a obligaƫiilor bugetare restante

Prin Ordonanţa Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial nr.72/31.01.2020, au fost modificate ṣi completate prevederile O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, respectiv cele referitoare la instituirea măsurii de restructurare a obligaţiilor bugetare restante, astfel:

1. A fost extinsă sfera de aplicare a prevederilor O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale prin eliminarea plafonului de un milion de lei. Ca urmare, contribuabilii îşi pot restructura obligaţiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 şi neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum şi obligaţiile bugetare accesorii, indiferent de cuantumul acestora.

2. Dispoziţiile referitoare la restructurarea obligaţiilor bugetare, respectiv Capitolul I din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, sunt aplicabile ṣi următorilor debitori:

a) debitorii care pierd eşalonarea la plată întrucât disponibilităţile băneşti ale acestora, previzionate pe perioada de derulare a eşalonării, nu permit susţinerea acesteia;

b) debitorii care au garantate obligaţiile bugetare potrivit prevederilor art. 210 – 211 şi art. 235 din Codul de procedură fiscală.

3. Debitorul care doreşte să îşi restructureze obligaţiile bugetare, potrivit Capitolului I din OG nr.6/2019 cu modificările ṣi completările ulterioare, are obligaţia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intenţia sa până la 31 martie 2020, sub sancţiunea decăderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligaţiilor bugetare, şi se adresează unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare şi a testului creditorului privat prudent – care vor fi anexate la cererea de restructurare.

4. Solicitarea (cererea) de restructurare se poate depune până la 31 iulie 2020, sub sancţiunea decăderii.

5. Garanţiile constituite de debitori sub forma scrisorii de garanţie / poliţei de asigurare de garanţie ori consemnarea de mijloace băneşti la o unitate a Trezoreriei Statului urmează să fie valorificate conform Codului de procedură fiscală doar în ipoteza în care planul de restructurare nu prevede modalitatea de valorificare a sumelor de bani sau a bunurilor proprii ale debitorului care au stat la baza emiterii garanţiilor.

Dorina Sanda CICIOC Maria BIRIS

Şef administraţie finanțe Compartimentul Comunicare