PMB: Actualizare PUG

ANUNŢ PUBLIC – Etapa I

Intenţia de demarare a procedurilor de actualizare a Planului Urbanistic General – RLU municipiul Bistriţa

Stimaţi cetăţeni,

Primăria municipiului Bistriţa,

În baza Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, Ordinului MDRAP nr.233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.350/2001 şi a Ordinului nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,

Anunţă cetăţenii despre intenţia realizării actualizării P.U.G.-lui şi R.L.U. aferent al municipiului Bistriţa.

Argumentare iniţiere:

Expirarea termenului de valabilitate începând cu luna noiembrie 2018, a PUG-RLU aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.136/14.11.2013 şi prelungit prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.184/31.10.2018.

Planul Urbanistic General are caracter director şi de reglementare operaţională şi constituie baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare. Planul Urbanistic General cuprinde prevederi pe termen mediu şi lung cu privire la:

 • Evoluţia în perspectivă a localităţii;
 • Direcţiile de dezvoltare funcţională în teritoriu;
 • Traseele coridoarelor de circulaţie şi de echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului naţional, zonal şi judeţean.

Planul Urbanistic General trebuie să cuprindă reglementări cu privire la:

 • stabilirea şi delimitarea teritoriului intravilan în relaţie cu teritoriul administrativ al localităţii;
 • stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan;
 • zonificarea funcţională în corelaţie cu organizarea reţelei de circulaţie;
 • delimitarea zonelor afectate de servituţi publice;
 • modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare;
 • stabilirea zonelor protejate şi de protecţie a monumentelor istorice şi a siturilor arheologice reperate;
 • zonele care au instituite un regim special de protecţie prevăzut în legislaţia în vigoare;
 • formele de proprietate şi circulaţia juridică a terenurilor;
 • precizarea condiţiilor de amplasare şi conformare a volumelor construite, amenajate şi plantate;
 • zonele de risc natural delimitate şi declarate astfel, conform legii, precum şi la măsurile specifice privind prevenirea şi atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor şi realizarea construcţiilor în aceste zone;
 • stabilirea şi delimitarea zonelor cu interdicţie temporară şi definitivă de construire;
 • delimitarea zonelor în care se preconizează operaţiuni urbanistice de regenerare urbană.

Conform art.21 alin.(1) din Ordinul nr.233/2016, după etapa I urmează:

 • contractarea elaborării documentaţiei;
 • elaborarea studiilor de fundamentare;
 • elaborarea analizei diagnostic multicriteriale integrate;
 • elaborarea formei preliminare a documentaţiei de urbanism;
 • obţinerea de avize;
 • redactarea finală a documentaţiei;
 • aprobarea documentaţiei;
 • asigurarea caracterului public al documentaţiei PUG şi RLU aprobate.

Publicul este invitat să transmită observaţii şi propuneri la intenţia de elaborare a actualizării Planului Urbanistic General în perioada 02.11.2020 – 17.11.2020.

Persoanele responsabile cu informarea şi consultarea publicului, la numerele de telefon 0263-223923, 0263-224706, interior 170, sunt următoarele:

 1. Timoce Floare-Olivia – Serviciul Urbanism
 2. Malaicu Sabina – Serviciul Urbanism

Cei interesaţi pot trimite observaţii şi propuneri până la data de 17.11.2020 în scris, la Registratura Primăriei municipiului Bistriţa, str.Gheorghe Şincai nr.2, sau pe adresa de e-mail pugbistrita@primariabistrita.ro.

Răspunsurile la observaţiile transmise vor fi puse la dispoziţia publicului prin anunţ la sediul primăriei care se va regăsi pe un afişier dedicat, pe pagina de internet www.primariabistrita.ro, persoană de contact Rus Cornelia, precum şi prin intermediul adresei electronice de corespondenţă a solicitanţilor precizate de aceştia, în maxim 10 zile după perioada de consultare.

Prezentul anunţ se afişează:

 • la sediul primăriei şi la panourile de afişaj din municipiul Bistriţa;
 • pe site-ul Primăriei municipiului Bistriţa.

PRIMAR,

IOAN TURC