Ședință CL Bistrița

Consiliul Local Bistrița se întrunește în ședință ordinară în data de 27.05.2021, de la ora 14.00.

Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, vă va avea următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al municipiului Bistriţa

2. Întrebări şi interpelări adresate executivului de către consilierii locali

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 25.03.2021

4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului Bistriţa” domnului NICOLAE FEIER

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2021, în baza Legii nr. 350/2005

6. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Bistrița la inițiativa Comisiei Europene ”Acordul privind orașele verzi”

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de delegare a gestiunii prin concesionare, a serviciului de iluminat public din Municipiul Bistriţa şi localităţile componente, către Societatea ELBA COM S.A.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru activitatea sportivă a copiilor, juniorilor şi tineretului

9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile-teren situate în municipiul Bistrița, având destinația de stradă

10. Raportul de activitate nr.700/10.05.2021 al administratorului Societăţii Business Park Bistriţa Sud SRL, înregistrat la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.40088/12.05.2021, pentru trimestrul I al anului 2021

11. Diverse