Ședință CL Bistrița

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 24 iunie 2021, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa la prezenta dispoziție şi va putea fi accesată pe site-ul Primăriei municipiului Bistrița, www.primariabistrita.ro, Secțiunea Consiliul local – Şedinţe online.

  1. Întrebări şi interpelări adresate executivului de către consilierii locali

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 01.04.2021

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare convocată de îndată a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 13.04.2021

4. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 15.04.2021

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al Județului Bistrița-Năsăud actualizat

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în Județul Bistrița-Năsăud

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa

8. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.132/25.07.2019 privind aprobarea utilizării spaţiului situat în municipiul Bistriţa, Bulevardul Independenţei nr.24-26 ca şi locuinţe protejate, în vederea realizării Proiectului „VENUS – Împreună pentru o viaţă în siguranţă!” privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice

9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile-teren situate în municipiul Bistrița şi localităţile componente, având destinația de stradă, alei, spaţii verzi şi accese

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit a unor suprafețe de teren, proprietate publică a Municipiului Bistrița, pentru realizarea sistemului de avertizare-alarmare în cadrul proiectului ”Watman – Sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – etapa II”, derulat prin Administrația Națională ”Apele Române”

11. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeţelor şi tarifelor pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice şi activităţile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prevăzute în Contractul nr.1/L/27.01.2016 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea SUPERCOM S.A.

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărării nr.52/29.05.2014 privind stabilirea unor măsuri de stimulare şi motivare a cetăţenilor din municipiul Bistriţa pentru participarea la acţiunile de înfrumuseţare, în cadrul Concursului „Bistriţa verde”

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr.132/28.08.2018 pentru aprobarea Proiectului „Linie verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau norma de poluare redusă” şi a cheltuielilor legate de proiect

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.13/28.01.2021 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 25.136.816 lei necesară suplimentării valorii aprobate prin Hotărârea nr.20/30.01.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița, pentru asigurarea contribuției la proiectele finanțate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014 – 2020

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.157/26.11.2020 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 15”

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.97/30.06.2020 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 8”, cu modificările ulterioare

17. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.145/30.10.2020 pentru aprobarea Proiectului „Sprijin pentru şcolile din municipiul Bistriţa” şi a cheltuielilor legate de proiect

18. Adresa nr.704/27.05.2021 a Societăţii Business Park Bistriţa Sud SRL, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.46532/31.05.2021

19. Diverse