Ședință CL Bistrița

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 29 iulie 2021, ora 16.00.

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 28.04.2021

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 27.05.2021

3. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 07.06.2021

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe Trim II 2021

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei cu sarcini a unor cote de teren proprietatea societăților ECOMAS ENERGOSYSTEM SRL și INST-NISTOR SRL, situate în intravilanul municipiului Bistriţa, Drumul Cetății, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa și realizării accesului la noul cimitir municipal

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a cotei de 93/3363 părți teren, situat în intravilanul municipiului Bistriţa, strada Strâmbă nr. 2, proprietate privată a municipiului Bistriţa, teren concesionat pentru extindere construcție

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile-teren situate în municipiul Bistrița, având destinații de uz și interes public local

8. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeţelor pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice şi activităţile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prevăzute în Contractul nr.1/L/27.01.2016 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea SUPERCOM S.A.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice şi activităţile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prevăzute în Contractul nr.1/L/27.01.2016 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea SUPERCOM S.A.

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.122/02.08.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița pentru aprobarea Proiectului „Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr.4, Municipiul Bistriţa” şi a cheltuielilor legate de proiect

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor staţionate neregulamentar de pe domeniul public al municipiului Bistriţa

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere teren în intravilan în vederea realizării unor case de locuit” în municipiul Bistriţa, str. Crizantemei

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliul Local al municipiului Bistrița, pentru a exercita calitatea de „Consilier responsabil cu afacerile UE” în „Rețeaua europeană a consilierilor regionali și locali ai UE”

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat dintre Municipiul Bistrița și Asociația Mocănița Transilvaniei, în vederea promovării elementelor de istorie și cultură ale cetății Bistrița

15. Adresele Curţii de Conturi a României, Camera de Conturi Bistriţa-Năsăud nr. 16983/28.06.2021 şi nr. 18463/01.07.2021, înregistrate la Primăria municipiului cu nr. 55561/29.06.2021 şi respectiv cu nr. 57396/05.07.2021, prin care se comunica Decizia nr. 11/2020/II din 24.06.2021 de prelungire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 11/15.06.2021 la UATM Bistriţa, precum şi Raportul de audit financiar în urma desfăşurării în perioada 01.04-31.05.2021 a acţiunii de Audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale UATM Bistriţa şi Decizia nr. 9/30.06.2021

16. Cererea unui grup de cetățeni din municipiul Bistrița, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița cu nr. 50940/14.06.2021, prin care se solicită modificarea Hotărârii nr. 153/2009 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind stabilirea unor măsuri de bună gospodărire a municipiului Bistriţa, în sensul interzicerii creșterii păsărilor de curte și a iepurilor în zona străzii Codrișor și Informarea nr. 57830/06.07.2021 întocmită de Poliția Locală a Municipiului Bistrița

17. Diverse