Ședință CL Bistrița

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 28 octombrie 2021, ora 15,00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom.

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa convocată de îndată din data de 23.09.2021

2. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 30.09.2021

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a duratei contractelor de închiriere pentru terenurile pe care sunt amplasate chioşcuri şi tonete în pieţele municipiului Bistriţa

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea Programului „Şcoala de înot”, destinat elevilor din clasele 0-IV, înscrişi în învăţământul preuniversitar de stat din municipiul Bistriţa

5. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr.179/23.12.2020 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Bistriţa în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Bistriţa şi stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuţiilor în scopul îmbunătăţirii activităţii unităţilor de învăţământ

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe Trim III 2021

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 139/21.10.2015 privind desemnarea reprezentanţilor municipiului Bistriţa în Adunarea Generală a Asociaţilor (AGA) la Societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L. şi aprobarea contractului de mandat al acestora, cu modificările și completările ulterioare

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 141/26.10.2017 privind aprobarea regulamentelor pentru administrarea parcărilor, cu plată și de reședință, amenajate în municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare

9. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile–teren situate în municipiul Bistrița, având destinații de uz și interes public local

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat în favoarea Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – Filiala Bistriţa-Năsăud, având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Bistriţa, str. Liviu Rebreanu nr.43, în suprafaţă de 30,57 mp, cu destinația sediu

11. Proiect de hotărâre privind împuternicirea inspectorilor din cadrul Corpului de control A.D.I. Deşeuri Bistriţa-Năsăud pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute în Regulamentul serviciului public de salubrizare al judeţului Bistriţa-Năsăud şi în legislaţia specifică serviciului de colectare, transport, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale”

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru de parteneriat încheiat între Municipiul Bistriţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistrița-Năsăud și Fundația ”The Institute”

13. Proiect de hotărâre privind acordarea a două Burse de Merit „Nosa” unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării cu veniturile proprii a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de maxim 100 milioane lei pentru realizarea de investiții publice de interes local, cu o maturitate de maxim 15 ani

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii pe obiective de investiții a împrumutului contractat în baza Contractului de credit – pentru investiții – nr. 9517731/28.07.2020 încheiat cu Banca Transilvania potrivit Hotărârii nr. 20/30.01.2020 a Consiliului local al municipiului Bistrița și a Hotărârii nr. 13/28.01.2021 a Consiliului local al municipiului Bistrița, cu modificările ulterioare

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor necesare achiziției imobilelor cu destinația de baze sportive, proprietatea Societăţilor IPROEB S.A. și NOVAROM CONSTRUCT S.R.L., situate în municipiul Bistrița, strada Poligonului

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.158/13.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componentă Viișoara”

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului investiţional dintre Municipiul Bistriţa şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa

19. Plângerea prealabilă formulată de Societatea OXIGENUL S.A. Bistriţa, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.68200/09.08.2021, formulată împotriva Certificatului de urbanism nr.1216/05.07.2021 şi a Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.136/14.11.2013 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Bistriţa şi Regulament local de urbanism” Beneficiar: Consiliul local al municipiului Bistriţa; Referatul nr.68200/23.09.2021 al Arhitectului Şef şi al Direcţiei Administraţie Publică, Juridic;

20. Adresa nr.80/J06/36/2021 a Societăţii Diana MDI International SRL Bistriţa, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.86393/06.10.2021, prin care se solicită reducerea impozitului anual şi Nota Informativă nr.86393/18.10.2021 întocmită de Direcţia Economică.

21. Diverse