Ședință CL Bistrița, 27 mai

D I S P O Z I Ţ I E

privind convocarea Consiliului local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 27 mai 2019, ora 14,00

Primarul municipiului Bistriţa;

având în vedere:

urgenţa determinată de necesitatea prelungirii contractului nr. 3/D din 29.05.2009 încheiat cu Societatea TRANSMIXT SA Bistriţa, care expiră la data de 28.05.2019, până la intrarea în vigoare a noului contract semnat în urma finalizării procedurii de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local de persoane;

prevederile art.39 alin.2, alin.3, alin.5 şi alin.6 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art.39 alin.2 şi alin.3, ale art.40 alin.1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Bistriţa aprobat prin Hotărârea nr.250/26.11.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa;

în temeiul art.68 alin.1, art.115 alin.1 lit.”a” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

D I S P U N E :

ART.1. – Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă extraordinară, în data de 27 mai 2019, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea 

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ-teritorială a municipiului Bistriţa către Societatea TRANSMIXT SA Bistriţa

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa nr.3/D din 29.05.2019

PRIMAR,

OVIDIU TEODOR CREŢU