Ședință CL Bistrița, 28.11.2019

Se convoacă Consiliul local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 28 noiembrie 2019, ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a duratei contractelor de închiriere, pentru terenurile pe care sunt amplasate chioşcuri şi tonete în pieţele municipiului Bistriţa

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea planului de lucrări de interes local aferent anului 2020, pentru persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

3. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia de produse lactate, fructe sau legume şi produse de panificaţie în cadrul Programului pentru şcoli al României începând cu luna ianuarie 2021

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2020, precum şi cantitatea şi destinaţia materialelor lemnoasă care pot fi vândute direct, corespunzător fondului forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea dării în administrare în favoarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistriţa R.A. a imobilului situat în Bistriţa, str.Calea Moldovei nr. 9A

6. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Bistriţa a două imobile-teren situate în municipiul Bistriţa, str. Năsăudului şi localitatea componentă Viișoara, str. Speranţei, necesare realizării unor obiective de investiţii de uz şi interes public

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu societatea THERMO IZOSYSTEM S.R.L. pentru teren și construcții situate în incinta Bazei de Agrement MHC din municipiul Bistrița, pentru desfășurarea activităților de comerț, alimentație publică și agrement

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere încheiate cu unele asociații și fundații din municipiul Bistrița, pentru spațiile cu destinația de sediu

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Municipiul Bistrița și Asociația Nevăzătorilor din România, Filiala Județeană Bistrița-Năsăud, pentru spațiul situat în Piața Centrală nr. 22, cu destinația de sediu

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 26/22.02.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 171/02.12.2002 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri cu privire la vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea consiliului local al municipiului Bistriţa precum şi cu privire la respectarea destinaţiei legale a spaţiilor închiriate asociaţiilor, fundaţiilor şi partidelor politice

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 65/27.04.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru unele obiective de investiţii referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița, cu modificările şi completările ulterioare

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Sens giratoriu la intersecţia străzilor Calea Clujului şi Soarelui”, în municipiul Bistriţa

13. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii unităţii de învăţământ preşcolar „Grădiniţa cu Program Normal Căsuţa cu poveşti” în denumirea „Grădiniţa cu Program Normal nr.1”

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îngropare reţele electrice şi înlocuire stâlpi de iluminat public pe străzile Abatorului, Ion Minulescu, Lupeni, Ion Luca Caragiale, Valeriu Branişte, Moşilor”

 15. Diverse