Ședință CL Bistrița, 28 martie

Se convoacă Consiliul Local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 28 martie 2019, ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2019 cuprinzând persoanele îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă socială

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 150/13.09.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița, privind aprobarea dezlipirii terenului în suprafaţă de 9.117 mp, proprietatea Municipiului Bistriţa, situat în strada Astrelor, necesar realizării accesului la terenul proprietatea domnului Andreica Gheriasim

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 70/12.05.2016 privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, a proiectului „Restaurarea Bisericii Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional„ şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014 – 2020, Apelul de proiecte POR/2016/5/5.1/1, cu modificările şi completările ulterioare

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 106/14.07.2016 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 16” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”, cu modificările şi completările ulterioare

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 104/14.07.2016 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 8” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 103/14.07.2016, a Consiliului local al municipiului Bistriţa, privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 7” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020”, cu modificările şi completările ulterioare

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 102/14.07.2016 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, privind aprobarea cererii de finanţare ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 6” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 148/01.09.2016 privind aprobarea instituirii taxei speciale de salubrizare şi aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistriţa, pentru persoanele fizice

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 122/17.09.2015 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare Liceul de Muzică Tudor Jarda, str. Al. Odobescu nr. 8, municipiul Bistriţa”

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 121/31.08.2017 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea finanţării de la bugetul local al municipiului Bistriţa a cheltuielilor care nu se finanţează prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare şi modernizare Liceul de Muzică Tudor Jarda, str. Al. Odobescu nr. 8, municipiul Bistriţa”

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 69/28.05.2015 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Construire imobil nou pentru Grădiniţa nr. 2, str. Nicolae Bălcescu, nr. 38A’’, Municipiul Bistriţa

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 72/12.05.2016 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru 23 obiective de investiţii referitoare la eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Bistrița

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru terenul în suprafaţă de 26 mp, proprietatea privată a municipiului Bistriţa, situat în municipiul Bistriţa, Bulevardul Decebal nr. 44, în favoarea societății “UNIVERS TEO DISTRIBUTION” S.R.L., teren aferent extinderii spațiului comercial proprietate privată existent

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Bistriţa a imobilului teren având destinaţia de stradă, situat în municipiul Bistrița, strada Gorunului

15. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru identificarea unor suprafețe de teren situate în vecinătatea Parcului municipal Bistrița, în vederea extinderii acestuia

16. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor şi completărilor inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 187/30.09.2009, cu modificările și completările ulterioare

17. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public sau privat al municipiului Bistrița, a unor terenuri concesionate ocupate de construcții având diferite destinații

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a terenului proprietate publică a municipiului Bistrița, în suprafață de 9 mp, situat în str. Liviu Rebreanu în fața imobilului cu nr. 13, în vederea amplasării unei construcții provizorii pentru comercializare înghețată artizanală

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa

20. Plângerea prealabilă nr. 6/08.03.2019 a Sindicatului Liber al Salariaţilor din Primăria Municipiului Bistriţa, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 17841/08.03.2019, prin care se solicită revocarea în parte a Hotărârii consiliului local nr. 7/28.01.2019 şi Informarea nr. 17841/19.03.2019, a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic şi Biroului Resurse Umane, Organizare

21. Diverse