Ședință CL Bistrița, 30 mai

Convocarea Consiliului Local al municipiului Bistriţa în şedinţă ordinară, în data de 30 mai 2019, ora 14.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor aferente Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a Clubului Sportiv Municipal Bistriţa pentru activitatea sportivă a copiilor, juniorilor şi tineretului

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Poliţiei locale a municipiului Bistriţa

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne necesare asigurării contribuţiei la proiectele finanţate prin fonduri structurale ale Uniunii Europene din perioada de programare 2014-2020

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2019, în conformitate cu Hotărârea nr. 26/31.01.2019 a Consiliului local al municipiului Bistriţa

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Amenajare parc în cadrul complexului sportiv și de agrement Unirea – Wonderland, Municipiul Bistrița” şi a cheltuielilor legate de proiect

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Amenajare spații verzi în zona Subcetate, municipiul Bistrița” și a cheltuielilor legate de proiect

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Scuar Ghinda” și a cheltuielilor legate de proiect

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului ”Amenajarea unui parc pe malurile râului Bistrița în localitatea componentă Viișoara” şi a cheltuielilor legate de proiect

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării municipiului Bistriţa, ca membru, în cadrul rețelei internaționale a municipalităților pentru pace “Mayors for Peace”

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Clubului Sportiv Municipal Bistrița a imobilului, construcție și teren, situat în municipiul Bistrița, str. Parcului nr. 18

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unei construcții și a terenului aferent, proprietate publică a municipiului Bistrița, situate în intravilanul municipiului, str. Codrișor nr. 12, cu destinația de spațiu comercial sezonier pentru desfășurarea activităților de comerț – alimentație publică

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Bistrița a unor imobile terenuri

15. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Bistrița a unor imobile-terenuri necesare realizării unei parcări publice – obiectiv de interes public

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului teren identificat cu număr cadastral 83681, proprietate privată a municipiului Bistrița, situat în strada Faleză

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere încheiate pentru terenurile proprietate publică a municipiului Bistriţa, pe care sunt amplasate panouri publicitare pe care se efectuează reclamă în nume propriu

18. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public sau privat al municipiului Bistrița, a unor terenuri concesionate, ocupate de construcții având diferite destinații

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistrița și Parohia Evanghelică C.A. din România, pentru imobilul în suprafață de 444 mp și terenul aferent în suprafață de 360 mp, situat în localitatea componentă Unirea nr. 267, cu destinația de Grădiniță

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 228/19.12.2018 privind stabilirea unor măsuri cu privire la vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, în baza Legii nr. 550/2002

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 34/22.02.2018 privind darea în administrare, prin gestiune directă, a activităţii de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie pe raza municipiului Bistriţa, către Direcţia Servicii Publice

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru terenul în suprafaţă de 26 mp, proprietatea privată a municipiului Bistriţa, situat în municipiul Bistriţa, Bulevardul Decebal, nr. 44, în favoarea Societății “UNIVERS TEO DISTRIBUTION” S.R.L., pentru extinderea spațiului comercial proprietate privată existent

23. Plângerea prealabilă înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 30347/18.04.2019 formulată de către doamnele Ambrosie Anica şi Recan Elena, prin care se solicită anularea autorizaţiei de construire nr. 134/10641/2019 emisă domnului Candrea Constantin, şi Informarea nr. 30347/21.05.2019 a Direcţiei Administraţie Publică, Juridic şi a Arhitectului Şef.