Ședință CL Bistrița, 31.10.2019

Membrii Consiliului Local al municipiului Bistrița sunt convocați la ședința ordinară programată pentru ziua de 31 octombrie 2019. Ședința se va desfășura în sala mare a Primăriei municipiului Bistrița – Piața Centrală nr. 6, va începe la ora 14.00, iar ordinea de zi cuprinde: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Bistriţa; 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea a trei Burse de Merit „Nosa” unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa;

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local şi bugetul creditelor interne al municipiului Bistriţa pe trim. III 2019;

 4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2019;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Bibliotecii Județene „George Coșbuc” Bistrița-Năsăud a imobilului, construcție și teren, Casa memorială „Andrei Mureșanu”, situat în municipiul Bistrița, str. Andrei Mureșanu nr. 33; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situat în localitatea componentă Unirea, str. Aerodromului nr. 33, aferent Complexului Sportiv Polivalent; 

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Bistriţa a unor imobile-teren, situate în intravilanul municipiului Bistriţa, Intrarea Profesor Vasile Haja, strada Remus Cristian Bucur și localitatea componentă Ghinda; 

8. Proiect de hotărâre privind reglementarea situației juridice a imobilului-teren situat în municipiul Bistrița, Bulevardul Gen. Grigore Bălan nr. 115, concesionat Parohiei Ortodoxe Române „Sf. Dumitru”, pe care sunt edificate două construcții proprietatea parohiei; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării destinației punctului termic nr. 28 situat în incinta Colegiului Național „Andrei Mureșanu” Bistrița, Bulevardul Republicii nr. 26 și transmiterea acestuia în administrarea Consiliului de administrație a unității de învățământ; 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu societatea AQUABIS S.A. Bistriţa-Năsăud, având ca obiect spaţiul proprietate publică a municipiului Bistrița situat în strada Florilor (fost PT 8) în care sunt amplasate staţii de hidrofor; 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 131/21.10.2015 a Consiliului Local al municipiului Bistrița privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea spațiilor / terenurilor situate în incinta unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Bistrița, cu modificările și completările ulterioare; 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îngropare reţele electrice şi înlocuire stâlpi de iluminat public pe străzile Abatorului, Ion Minulescu, Lupeni, Ion Luca Caragiale, Valeriu Branişte, Moşilor”; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Spațiu de joacă strada Sucevei bl. 1 – bl. 2”; 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 146/22.08.2019 privind aprobarea documentaţiei de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Bistriţa; 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 157/18.12.2013 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Blocuri de locuințe cu destinația de locuințe sociale, Viişoara Etapa II” – Municipiul Bistrița; 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Alimentare cu energie electrică a Liceului de Muzică Tudor Jarda, str. Al. Odobescu nr. 8”, municipiul Bistriţa”; 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 101/16.10.2014 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind aprobarea sumelor necesare pentru sustenabilitatea proiectului PECO45 „Învaţă împreună cu mine”, finanţat prin programul „Sinergii pentru viitor – Copii aflaţi în situaţii de risc”; 

18. Diverse.